Press "Enter" to skip to content

دانشگاه فرهنگیان با توجه به اصول کمیت و کیفیت گام برمی دارد

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه دانشگاه های ماموریت گرا و حاکمیتی برای پاسخ به نیازها تاسیس می شوند، گفت: دانشگاه فرهنگیان بر اساس این دو اصل و به منظور تربیت معلم به هر دو بال کمیت و کیفیت توجه دارد.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: